Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar werkend bij Psychotherapie Praktijk Limburg en de cliënt.

 

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

4. De cliënt overlegt tijdens het eerste gesprek een identiteitsbewijs (bv paspoort of rijbewijs) en biedt inzage in de ziektekostenverzekering (pasje).

5. De cliënt ontvangt elektronisch een factuur na iedere behandeling.

6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Psychotherapie Praktijk Limburg stuurt u dan een betalingsherinnering en kan overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Psychotherapie Praktijk Limburg behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

7. Uw behandelaar bij Psychotherapie Praktijk Limburg is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA, NVECP en RBCZ. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

8. Het delen van informatie voor de behandeling aan derden is alleen mogelijk met uw toestemming.

9. Vanaf de aanmelding heeft u bij Psychotherapie Praktijk Limburg slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.

10. De diensten worden geleverd op de locatie waar Psychotherapie Praktijk Limburg gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

11. De duur van een consult bedraagt 45 minuten. Een EMDR sessie kan tot 2 uur duren.

12. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden niet in rekening gebracht. Afspraken die op maandag gepland staan, dien je de vrijdag ervoor te annuleren.  Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show).

13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

14. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom worden de tarieven van de Psychotherapie Praktijk Limburg jaarlijks herzien. Wij hanteren het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanpassingen gaan in per 1 januari van het nieuwe jaar. 

15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Psychotherapie Praktijk Limburg, dan zijn de voorwaarden van Psychotherapie Praktijk Limburg van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

16. Psychotherapie Praktijk Limburg heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Psychotherapie Praktijk Limburg en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

19. Psychotherapie Praktijk Limburg heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden.